หน้าหลัก / รู้รอบเรื่องประกัน : ถาม-ตอบ
โครงการ “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” คืออะไร และรถที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ภายใต้โครงการ “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ต้องทำอย่างไรเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบเมื่อรถยนต์เกิด อุบัติเหตุ
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำ อย่างไร (หากท่านเป็นฝ่ายถูก)
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำ อย่างไร (หากท่านเป็นฝ่ายผิด)
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำ อย่างไร (หากประมาทร่วม)
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (ไม่ทราบว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด)
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (หากชนคนบาดเจ็บ หรือคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ )
ในกรณี รถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (กรณีรถถูกยึด)
ในกรณีรถยนต์ เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (รถหาย)
ในกรณี รถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (หากรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุของท่านขับเคลื่อนไม่ได้)
ในกรณี รถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (การประกันตัวผู้ขับขี่ และบทลงโทษตามคดีอาญา)
 
โครงการ “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” คืออะไร และรถที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คือ โครงการที่กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัทประกันวินาศภัย ในการนำระบบประกันภัยมาแก้ไขปัญหาจราจร ลดความสูญเสียพลังงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้รถที่เกิดอุบัติเหตุสามารถแยกย้ายรถได้ทันที โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบริษัทประกันภัยมาให้บริการในที่เกิดเหตุ โดยผู้เกิดเหตุสามารถแลกเอกสาร “ใบยืนยันการเกิดเหตุ” หรือ “Claim Form” ระหว่างกันและนำกลับไปติดต่อบริษัทได้ในภายหลัง อันเป็นการช่วยให้ผู้เอาประกันภัยประหยัดเวลา และได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติรถ
รถที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นรถที่มีการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท

 
ภายใต้โครงการ “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

แนวทางปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 1. แสดง เอกสาร Claim Form และสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีเอกสารในลักษณะเดียวกันหรือไม่ หากมี ให้ดำเนินการต่อไป หากไม่มีให้แจ้งบริษัทประกันภัยศรีเมือง จำกัด ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ
 2. ตรวจสอบเอกสารของคู่กรณีในส่วนที่หนึ่ง ว่าตรงกับรายละเอียดของรถที่ชนกับเราหรือไม่ หากไม่ตรง ให้แจ้งบริษัทประกันภัยศรีเมือง จำกัด ออกตรวจสอบ
 3. หากตรงกัน ให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดในส่วนที่ 2, 3, 4 ในใบของเรา และให้คู่กรณีกรอกรายละเอียดในลักษณะเดียวกันในส่วนที่ 2, 3, 4 ในใบของเขา และเซ็นชื่อกำกับไว้ทั้งในใบของเราในช่อง (ผู้ขับขี่รถประกัน) และเซ็นในช่อง (ผู้ขับขี่รถคู่กรณี) ในใบของเขา ซึ่งคู่กรณีก็จะต้องเซ็นในลักษณะเดียวกัน แล้วแลกใบเอกสารกัน
 4. ใน กรณีที่ท่านประกันภัยประเภท 1 และเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม ให้นำเอกสาร Claim Form ของคู่กรณีมาติดต่อที่บริษัทประกันภัยศรีเมือง จำกัด และทำการซ่อมรถประกัน ที่บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด
 5. ในกรณี ที่ท่านทำประกันภัยประเภท 2, 3 หรือ 4 และเป็นฝ่ายผิด ให้นำเอกสาร Claim Form ของคู่กรณีมาตั้งเรื่องกับทางบริษัทประกันภัยศรีเมือง จำกัด เพื่อรอให้ทางคู่กรณีมาติดต่อเรียกร้องค่าเสียหาย ส่วนรถประกันทำการจัดซ่อมเอง
 6. ในกรณีที่ท่านประกันภัย ประเภท 2, 3, 4 และเป็นฝ่ายถูก ให้ท่านนำเอกสาร Claim Form ของคู่กรณีไปติดต่อกับบริษัทประกันภัยของคู่กรณีเพื่อให้เขารับผิดค่าซ่อมรถ ให้ท่าน

หลังจากได้มีการใช้ Claim Form ไปแล้ว ท่านสามารถมาขอใบ Claim Form ใบใหม่ จากทางบริษัทประกันภัยศรีเมือง จำกัดได้

 
ต้องทำอย่างไรเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

แนวทางปฏิบัติเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

 1. ปฎิบัติตาม โครงการ “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” ที่ระบุไว้ ในข้อ ภายใต้โครงการ “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 2. กรุณาโทรศัพท์แจ้ง อุบัติเหตุตามหมายเลขที่ระบุในป้ายวงกลมที่หน้ารถ หรือแผ่นพับที่บริษัทฯ มอบให้ หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-8616
 
ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบเมื่อรถยนต์เกิด อุบัติเหตุ

ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ มีดังนี้

 • ชื่อผู้เอาประกันภัย และ/หรือ หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ
 • เลขทะเบียน ยี่ห้อ และสีของรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ
 • ชื่อผู้ขับขี่
 • สาเหตุและลักษณะของ อุบัติเหตุโดยย่อ
 • สถาน ที่เกิดเหตุ จุดที่สังเกตหรือเห็นได้ชัดเจน และสถานที่นัดหมาย เช่น สถานีตำรวจ หรือสถานที่ได้เคลื่อนรถยนต์ไป ยิ่งให้รายละเอียดมากเท่าใด พนักงานของบริษัทฯ จะถึงที่เกิดเหตุเร็วขึ้นเท่านั้น และถามชื่อพนักงานผู้รับแจ้งของบริษัทฯ พร้อมเวลาที่แจ้ง เพื่อบริษัทจะได้หาผู้รับผิดชอบต่อท่านได้
 
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำ อย่างไร (หากท่านเป็นฝ่ายถูก)

1. ในกรณีคู่กรณีไม่มีประกันภัยรถยนต์ ขอให้ท่านปฎิบัติ ดังนี้

 • ให้คู่กรณีทำหนังสือยอมรับผิด และขอสำเนาทะเบียนรถยนต์ของคู่กรณี ถ้าไม่ได้สำเนาขอให้จดยี่ห้อ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ชื่อและที่อยู่ของคนขับรถยนต์คู่กรณี
 • ยึดหลักฐานของคู่กรณีไว้ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ท้องที่ที่เกิดเหตุและคัดสำเนาประจำวันตำรวจให้บริษัทฯ
 • ติดต่อบริษัทฯให้เร็ว ที่สุด

2. ในกรณีคู่กรณีมีประกันภัยรถยนต์

 • ให้แลก “ใบยืนยันการเกิดเหตุ” (สีขาวซึ่งได้จัดส่งให้ท่านพร้อมกรมธรรม์) ที่บริษัทประกันภัยออกให้สำหรับการทำประกันภัยชั้น 1, 2, 3 ฯลฯ
 • ให้คู่กรณีติดต่อบริษัท ประกันภัยรถยนต์ของคู่กรณี ถ้าไม่มี “ใบยืนยันการเกิดเหตุ”
 • รับเอกสารรับผิดชอบค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยคู่กรณี
 • ติดต่อบริษัทฯ ให้เร็วที่สุด

3. วิธีการใช้ใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form)

 1. แสดงเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) และสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีเอกสารลักษณะเดียวกันกับท่านหรือไม่ หากมีให้ดำเนินการในข้อต่อไป หากไม่มีให้ติดต่อบริษัทประกันภัยของท่าน
 2. ตรวจหมายเลขทะเบียนรถใน เอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุของอีกฝ่ายว่าตรงกับ หมายเลขทะเบียนรถของเขาหรือไม่ หากไม่ตรงให้ติดต่อบริษัทประกันภัยของท่าน หากตรงให้ดำเนินการในข้อต่อไป
 3. กรอกรายละเอียดลงใน เอกสารของตนในส่วนที่ 2 ของเอกสารและบันทึกรายการความเสียหายรถของท่านและรถคู่กรณีให้ตรงกันทั้งสอง ฝ่ายในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4
 4. ให้ผู้ขับขี่ลงลายมือ ชื่อในเอกสารของตนและของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า “ฝ่ายถูก” ถ้าท่านเป็นฝ่ายผิดให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า “ฝ่ายผิด” หรือหากประมาทร่วมให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า “ประมาทร่วม” หากไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดให้ถือความเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
 5. แลกเอกสารใบยืนยันการ เกิดเหตุกับอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วจึงนำเอกสารที่ได้รับไปติดต่อบริษัทประกันภัยของท่านภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งอุบัติเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนก่อนนำรถเข้ารับการซ่อมต่อไป
 6. กรณีที่รถของท่านเป็น ประกันภัยประเภท 2 หรือประเภท 3 และท่านเป็นฝ่ายถูก ให้นำเอกสารของอีกฝ่ายติดต่อบริษัทประกันภัยฝ่ายผิดเพื่อดำเนินการเรียกร้อง ค่าเสียหายภายใน 7 วันต่อไป
 7. ขอรับเอกสารใบใหม่จากบริษัทประกันภัยของท่านเพื่อใช้ในคราวต่อไป

4. ในกรณีคู่กรณีมีประกันภัยรถยนต์ แต่ติดต่อบริษัทประกันภัยคู่กรณีไม่ได้

 • จดชื่อบริษัทประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ วันหมดอายุ
 • ให้คู่กรณีทำหนังสือ ยอมรับผิด และขอสำเนาทะเบียนรถยนต์ของคู่กรณี ถ้าไม่ได้สำเนา ขอให้จดยี่ห้อ หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ชื่อและที่อยู่ ของคนขับรถยนต์คู่กรณี
 • ยึดหลักฐานของคู่กรณี ไว้ เช่น ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุและคัดสำเนาประจำวันตำรวจให้บริษัทฯ
 • ติดต่อบริษัทฯ ให้เร็วที่สุด
 
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำ อย่างไร (หากท่านเป็นฝ่ายผิด)

1. ในกรณีที่คู่กรณีไม่มีประกันภัยหรือไม่มีเอกสาร “ใบยืนยันการเกิดเหตุ” ให้ปฏิบัติดังนี้

 • ให้ท่านและคู่กรณีนำรถยนต์มาติดต่อบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ท่านถ่ายรูปไว้ก่อน
 • หากเรื่องถึงสถานี ตำรวจและเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าท่านผิด ให้คู่กรณีคัดสำเนาประจำวันของตำรวจมาติดต่อบริษัทฯ พร้อมรถยนต์ที่เสียหาย
 • ในกรณีที่เรื่องไม่ ถึงสถานีตำรวจให้ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีไว้

2. ในกรณีคู่กรณีมีประกันภัยประเภท 1, 2, 3 ฯลฯ และมีใบยืนยันการเกิดเหตุ

ให้แลก “ใบยืนยันการเกิดเหตุ” (สีขาวซึ่งได้จัดส่งให้ท่านพร้อมกรมธรรม์) ที่บริษัทประกันภัยออกให้ โดยปฏิบัติตามที่ระบุในเอกสารหรือตามข้อ 1.3 ข้างต้

 
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำ อย่างไร (หากประมาทร่วม)

1. ในกรณีคู่กรณีมีประกันภัยประเภท 1, 2, 3 ฯลฯ และมีเอกสาร “ใบยืนยันการเกิดเหตุ”

 • ให้แลก “ใบยืนยันการเกิดเหตุ” ที่บริษัทประกันภัยออกให้ โดยปฏิบัติตามที่ระบุในเอกสาร

2. ในกรณีคู่กรณีไม่มีประกันภัย และไม่มี “ใบยืนยันการเกิดเหตุ”

 • ในกรณีเรื่องถึง สถานีตำรวจและเจ้าพนักงานกล่าวหาว่าประมาทร่วม ให้คัดสำเนาประจำวันของตำรวจมาติดต่อที่บริษัทพร้อมรถยนต์ที่เสียหาย
 • ในกรณีเรื่องไม่ถึง สถานีตำรวจให้ทำบันทึกประมาทร่วมซึ่งกันและกันเป็นหลักฐาน
 
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (ไม่ทราบว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิด)
 • ให้แจ้งตำรวจท้องที่โดยทันที
 • อย่าเคลื่อนย้ายรถ จนกว่าตำรวจท้องที่จะไปถึงที่เกิดเหตุ
 • ถ้าตำรวจตัดสินว่า รถประกันภัยเป็นฝ่ายถูกให้ปฏิบัติตาม ข้อ1 ถ้าเป็นฝ่ายผิดให้ปฏิบัติตาม ข้อ2 หรือ ข้อ3 ถ้าประมาทร่วม
 
ในกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (หากชนคนบาดเจ็บ หรือคู่กรณีได้รับบาดเจ็บ )
 • รีบนำส่งโรงพยาบาล หรือคลีนิกที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการปฐมพยาบาล ในกรณีที่รถมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (พ.ร.บ.) ขอให้แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เช่น สติ๊กเกอร์ที่บริษัทฯ ออกให้ใช้ติดที่หน้ากระจก โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะทำการรักษาคนเจ็บเบื้องต้น โดยท่านไม่ต้องชำระค่ารักษา ยกเว้นโรงพยาบาลบางแห่งที่ท่านต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วบริษัทฯ จะคืนให้ภายหลังภายในวงเงินที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบ
 • ติดต่อบริษัทฯ ทันทีให้เร็วที่สุด
 
ในกรณี รถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (กรณีรถถูกยึด)

หากรถยนต์ของท่านถูกยึดเพื่อตรวจสภาพที่สถานีตำรวจ ท่านควรนำสิ่งของมีค่าในรถออกจากรถยนต์เก็บไว้ที่ท่านชั่วคราวและควรให้ร้อย เวรเจ้าของเรื่องตรวจสอบสิ่งมีค่าในรถที่ไม่อาจถอดออกได้ และลงบันทึกประจำวันด้วย

 
ในกรณีรถยนต์ เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (รถหาย)

โทรศัพท์แจ้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมทันที ที่โทร 1192
โทรศัพท์แจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
แจ้งความยังสถานีตำรวจท้องที่ที่รถยนต์หาย โดยเตรียมเอกสารต่อไปนี้

 1. สมุดคู่มือการจด ทะเบียนรถ
 2. หนังสือมอบอำนาจจากท่าน เพื่อใช้ประกอบการแจ้งความ
 3. สำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนของท่าน รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนา
 5. สำเนาบัตรประจำตัวของ กรรมการผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา

ในกรณีที่รถหายอยู่ใน ระหว่างการเช่าซื้อ กรุณาติดต่อบริษัทไฟแนนซ์ของท่านซึ่งจะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารดังกล่าว ข้างต้นให้

หลังจากรถหาย 1 เดือน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ขอหนังสือต่อสถานีตำรวจ สอบถามความคืบหน้าและขอหนังสือตอบจากสถานีตำรวจนั้นๆ ส่งให้บริษัทฯ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมฯ ดังนี้

 1. สมุดคู่มือการจด ทะเบียนของรถพร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจและประทับตรา
 2. หนังสือมอบอำนาจพร้อม ลายเซ็นของผู้มีอำนาจและประทับตรา
 3. ชุดโอนพร้อมลายเซ็น ของผู้มีอำนาจและประทับตรา
 4. หนังสือรับรองการจด ทะเบียนเป็นบริษัทฯ พร้อมลายเซ็นของผู้มีอำนาจและประทับตรา
 5. สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนา
 6. กุญแจรถยนต์
 
ในกรณี รถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (หากรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุของท่านขับเคลื่อนไม่ได้)

โปรดติดต่อ

สมาคมสหมิตร การซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย (สุขุมวิท 36)
โทร. 0-2258 6103, 0-2258 6108, 0-2258 6170 แฟ็กซ์. 0-2258 6170
สมาคมสหมิตรการ ซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย (ห้วยขวาง)
โทร. 0-2277 0939, 0-2277 7255 แฟ็กซ์. 0-2277 9279

อัตราค่ารถยกรถยนต์ นั่ง, กระบะหรือรถยนต์สี่ล้อ

 • กรุงเทพฯ ชั้นใน ค่าบริการไม่เกิน 500 บาทต่อเที่ยว
 • ภายในรัศมี เช่น บางนา-ตราด กม.4, สำโรง, หลักสี่, ตลิ่งชัน, พุทธมณฑล, พระราม 2 (ธนบุรี-ปากท่อ), ลาดกระบัง
  ค่าบริการไม่เกิน 600-800 บาทต่อเที่ยว
 • จังหวัดใกล้เคียง เช่น ปทุมธานี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร, นครปฐม ค่าบริการไม่เกิน 1,200-1,500 บาทต่อเที่ยว
 • จังหวัดอื่นๆ ค่าบริการ 10 บาทต่อ 1 กิโลเมตร เช่น ระยะทางระหว่างกรุงเทพฯ และนครราชสีมา 258 กิโลเมตร
  ค่าบริการเท่ากับ 258 x 10 = 2,580 บาท
  การใช้ล้อเสริม คิดค่าบริการเพิ่ม 500-800 บาทต่อเที่ยว
 
ในกรณี รถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถติดต่อทางบริษัทได้ต้องทำอย่างไร (การประกันตัวผู้ขับขี่ และบทลงโทษตามคดีอาญา)

การประกันตัวผู้ขับขี่
บริษัทฯ จะเตรียมประกันตัวผู้ขับขี่ ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

โทษทางคดีอาญา ที่ควรทราบ

 • กรณีชนทรัพย์สินผู้ อื่นเสียหาย โทษปรับ 400 ถึง 1,000 บาท
 • กรณีชนคนได้รับบาด เจ็บ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีชนคนได้รับบาด เจ็บสาหัส ปรับไม่เกิน 6,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • กรณีชนคนเสียชีวิต ปรับไม่เกิน 20,000 บาท จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากผู้ขับขี่หลบ หนีจากที่เกิดเหตุ หรือไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานสอบสวน

จะต้องถูกเพิ่มโทษจากโทษที่ได้รับอีกดังนี้ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท-20,000 บาท 
จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
รถคันที่เกิดเหตุจะถูกยึดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

 
 
 
 
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์