หน้าหลัก / ประกันภัยสำหรับองค์กร : ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การประกันภัยทางทะเลและขนส่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้


คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของเจ้าของสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการเดินทางโดยทางทะเล ทางอากาศ หรือทางบกตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งให้เลือกเป็น ข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า (เอ) หรือ (บี) หรือ (ซี) ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย การออกกรมธรรม์จะคุ้มครองสินค้าต่อหนึ่งยานพาหนะ ต่อเที่ยว หรือต่อสัญญาประกันภัย ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้รับประกันภัย


คุ้มครองความรับผิดตามที่กฎหมายระบุไว้ของผู้ประกอบการขนส่งต่ออุบัติเหตุที่ทำให้สินค้าได้รับความสูญเสียหรือเสียหายภายใต้การดูแล รักษาและควบคุมสินค้าในระหว่างการขนส่งตามข้อสัญญาที่ทำไว้กับผู้ส่งสินค้า และตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

บริษัทมีความยินดีที่จะติดต่อกับท่านหากท่านมีความสนใจที่จะทำประกันภัยหรือต้องการที่จะทราบรายละเอียดมากขึ้น ติดต่อมาที่

ติดต่อแผนกรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
โทรศัพท์ : โทรสาร : E-mail :
0-2686-8888 0-2686-8604-5 marsmic@tokiomarine.co.th
 
 
 
Online Payment
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์