หน้าหลัก / สมัครงาน: ตำแหน่งงานว่าง
 
ER-12-0106 :ผู้จัดการ แผนกอบรมตัวแทน (วิทยากรประกันภัย)

ความรับผิดชอบ

 • เป็นเทรนเนอร์ด้านประกันภัยประเภทต่างๆให้กับตัวแทนและผู้ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนให้กับบริษัท เพื่อทำใบอนุญาตินายหน้าตัวแทน หรือต่ออายุบัตร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขา สถิติ , บัญชี หรือการตลาด
 • ตำแหน่งผู้จัดการประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสบการณ์ 1-2 ปี ในสายงานการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการอบรมตัวแทนประกันภัย
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด
 
ER-14-0023,ER-14-0024 : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก การตลาดดูแลตัวแทนและโบรคเกอร์ (ปรับปรุง 12-3-2014)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปีในธุรกิจประกันภัย
 • สามารถคิดเชิงวิเคราะห์,คิดเชิงเหตุผลและมุ่งความสำเร็จ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการและทักษะในการประสานงานดีเยี่ยม
 •  คิดเบี้ยประกันภัย
 • ประสานงานลูกค้า
 • ออกกรมธรรม์
 • เพิ่มจำนวนลูกค้า
 
ER-13-0069,ER-13-0063 : เจ้าหน้าที่การตลาด (Account Executive) ประจำสาขา นครราชสีมา, อุดรธานี, นครสวรรค์, ระยอง, อยุธยา (ปรับปรุง 16-4-2557)

ความรับผิดชอบ

 • พิจารณาและดำเนินการรับประกันภัยตามขอบเขตอำนาจการรับประกันที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่
 • ออกหนังสือเสนอราคาสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทโดยที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่
 • จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท
 • ออกกรมธรรม์ประเภทต่างๆของลูกค้า
  ควบคุมเครื่องหมายและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกกรมธรรม์
 • บันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อต่ออายุกรมธรรม์ และการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้สาขาดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัคร
 • สามารถขับรถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ER-13-0238 : เจ้าหน้าที่การตลาด(Update 12-3-2014)

ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทน ให้คำแนะนำรวมทั้งเจรจา เกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ประเภทต่างๆ ทั้งประเภทกรมธรรม์ใหม่และกรมธรรม์ปีต่ออายุ รวมทั้งดูแลเรื่องการเคลมของลูกค้า
 • วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างฐานลูกค้าปีต่ออายุ
 • ประเมินความเสี่ยงภัยเบื้องต้นเพื่อ ออกใบเสนอราคา
 • เสนอราคาประกันภัยให้ลูกค้าตามความเหมาะสมและตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานประกันวินาศภัยอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • รักงานบริการ
 
ER-13-0116 : เจ้าหน้าที่การตลาดและรับประกันภัย แผนกตัวแทนและ สถาบันการเงิน
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์การอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านการตลาดประกันภัย
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ลูกค้า
 • คำนวนเบี้ยประกันภัยประกันภัยให้ลูกค้า
 • ประสานงานลูกค้าในการทำใบเสนอราคา การเจรจาต่อรองกับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำและปรึกษากับลูกค้าเรื่องการประกันภัย
 
ER-12-0169: Accounting Supervisor/Assistant Manager !!!!Urgently require!!!!!!!

Job Responsibility

 • Responsible financial report package submitted to OIC.
 • Responsible for statutory account and deal with external auditor
 • Liaison with tax officer regarding our company tax issue 
 • Manage fixed assets and other accounting issue
   

Qualifications

 • Male / Female
 • Bachelor degree or above Major  in Accounting .
 • At least 7-10 years in Accounting with Insurance Firm.
 • Experience in Insurance industry
 • Expertise in tax related law and regulation
 • Experience to manage fixed assets matter
 • Management skill relating to accounting issue
 • Good command in English both written & spoken.
 • Good command in Computer skill  Ms word , excel , Power point

 

 
ER-13-0162 : เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานใหญ่

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไป
 • ดูแลเงินสดย่อยของสำนักงานสาขาทั่วประเทศ
 • การเบิกจ่ายเคลม
 • จ่ายค่านายหน้าให้ตัวแทน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้ และมีความคล่องตัวในการใช้ MS office
 
ER-13-0285 : ผู้จัดการสาขาเชียงราย

คุณสมบัติ

 • อายุ 30-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสปการณ์ด้านการตลาดประกันภัย อย่างน้อย 5-7 ปี
 • ภาษาอังกฤษระดับดี
 • สามารถใช้ MS word ,Excel ได้
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงราย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้
 • กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ
 • สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท
 • จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่อทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท
 • อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทน คู่ค้านำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับตัวแทนขาย บริษัทตัวแทนและลูกค้า ในเขตความรับผิดชอบ โดยการไปเยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า
 • ดูแลระบบความปลอดภัยของสาขา ทั้งในเรื่องความปลอดภายของพนักงาน ระบบ เทคโนโลยี และทรัยพ์สินของ บริษัท ฯ
 • ติดต่อ ประสานงาน มอบบริการที่ดีแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับ ตัวแทนขาย บริษัทนายหน้า บริษัทผู้ขาย เพื่อนำเสนอสินด้าใหม่ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแลการดำเนินการของสาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
 • เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสาขา ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา
 • เป็นผู้กำกับดูแลตามกฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
 • รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสาขา
 • ดูแลและควบคุมการบริหารการเงินในสำนักงานสาขา รวมถึงการชำระเบี้ยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 
ER-12-0164 :เจ้าหน้าที่ขายประกันวินาศภัย 3 ตำแหน่ง (ปรับปรุง 5-3-2013)!!!!Urgently require!!!!!!!

ความรับผิดชอบ

 • ขายประกันวินาศภัยในแบบต่างๆของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของลูกค้าก่อนรับทำประกัน
 • วางแผนการขาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • บุคลิกดี
 • มีใจรักงานขาย
 • พร้อมเรียนรู้
 
ER-13-0178: Manager: Budgeting (Updated 12-3-2014)

Qualifications

 • Bachelor’s, or Master’s degree in Accounting, 
 • Finance, Business Admin., or related fields
 • At least 8 years experience in Company 
  budgeting & analysis, Motor Underwriting, or related fields
 • Good command of spoken and written English

 Job Responsibilities
 

 • Strategies, establishes and implements business strategies to achieve the corporate  vision and mission of Tokio Marine and its group companies.
 • Responsible for monitoring the economic,   financial, social, government, market trend of Thailand insurance industry and domestic non life insurance market through market research  and providing information to top management. 
 • Supports TMITH and its group companies in  planning and establishment of new business  strategy to achieve premium growth and sustainable profitable growth.
 • Supports business units in designing 
  innovative insurance business model as part  of its business expands
 • Responsible of M&A activities locally by searching for potential target companies and to lead the due diligence activities.
 • Responsible for leading quarterly business plan review with all departments.
 • Responsible of reporting role to TM Asia for  quarterly management reports and campaign  and taking the center role of the reporting to   TM Asia. 
 • Maintains and develops the relationship with   OIC, TGIA and related government agencies.Understands and implement the Enterprise Risk Management principles in relation to risk  strategies in organization

 

 
ER-13-0085 : เจ้าหน้าที่ติดตามเบี้ย / รับชำระเบี้ยประกันภัย ( ปรับปรุง 4-2-2013)

ความรับผิดชอบ

 • จัดเอกสารและข้อมูลของตัวแทนหรือนายหน้าให้ครบถ้วนตามกฎของ OIC
 • จัดเก็บเบี้ยประกันภัยให้ได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน การจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีด้านการรับชำระเบี้ยและติดตามหนี้
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
 • ติดตามหนี้ค้างชำระ
 • ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และทำการวางบิลรับเช็ค
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อแก้ปัญหาในการจ่ายเช็ค
 
ER-12-0180 :หัวหน้าส่วน / ผู้ช่วยผู้จัดการ/ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (ปรับปรุง 12-3-2014)

ความรับผิดชอบ

 •   ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบในการกำหนดที่ได้วางแผนไว้ และตรวจสอบสาขา
 • รับผิดชอบการนำกระบวนการตรวจสอบภายในไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ
 • ประสานงานและทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน
 • เตรียมทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี / ตรวจสอบบัญชี
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบ ในองค์กรที่เป็นสถาบันการเงินหรือสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • Ms Office : word, excel , power point
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด (คะแนนสอบ Toeic อย่างน้อย 550 คะแนนขึ้นไป) 
 
ER-13-0263 : IT Assistant Manager - SharePoint Development and workflow

Qualifications :

 • Bachelor Degree or above in Information Technology or Computer Science
 • Experiences 4 years or more  in related field
 • Good command in  English is a mandatory, Japanese is a plus.
 • Familiar with SharePoint, InfoPath, Javascript, Visual Basic, .NET Framework, Visual C# is a plus. 
 • Direct experience in SharePoint Development and workflow is a plus. 


Job Responsibilities :

 • Develop the SharePoint and workflow solution for the company. Supervisor and provide the technical consult to the team in SharePoint and .NET development.
 • Play the assigned roles in Software Development Life Cycle Workflow e.g. Analyst, Developer for Office Automation Application of the company.
 • Assists in managing IT staff/project in area of Workflow and Office Automation Application
 • Support the IT operation in term of the resolution for production issues that may come from the applications under section responsibility.
 • Laison with external vendors/provider/supporter for getting information/support/service concerning of IT Equipments/Software/Tools under responsibility
 • Resolves problem and provides consultancy regarding Lotus Notes system.
 • Supports other IT projects that are related to  IT Equipments/Software/Tools under responsibility
 • Studies new IT Technology /Tool/Software and transfer knowledge to IT colleague. 
 • Trains IT staffs, who are Lotus Notes developers
 • Performs other duties and assignments instructed by the superior.
 
ER-14-0006 : IT Assistant Manager - Core System

Qualifications

 • At least 5 years in system analysis of business requirement, Developing business applications experience
 • 25 years old or more
 • Bachelor or higher degree in Computer Science or related field
 • Computer Knowledge- SMART400, COBOL, AS400 Query, AS400 Control Language, SQL
  - Good command in English skill both writing and speaking

Job Responsibilities:

 • Elicit requirement by liaising extensively with external and internal user/customers.
 • Critically evaluate information gathered, decompose high-level information into details and analyze information, functional requirement or needs.
 • Deliver artifacts as needed e.g. Business System Requirement Document,  etc.
 • Produce Project Feasibility Report, Project Proposal etc. and present them to users/customers for requirement confirmation and users’ decision
 • Collaborate with developers and subject matter experts to establish the technical vision and analyze tradeoffs between usability and performance needs
 • Serves as the conduit between the user/customer community (internal and external users/customers) and the software development team through which requirements flow
 • Drawing up a test scenario, test case, test plan/schedule for the complete system
 • Overseeing the implementation of a new system and maintenance of existing systems
 • Writing/Updating user manuals
 • Providing training to users of a new system and refreshment training of existing systems as requested
 • Assist in managing IT staff in business system analyst team.
 
ER-14-0007 : IT Assistant Manager -Infrastructure & Operation

Qualifications :

 • Bachelor or higher degree
 • At least 5 years in IT Operation or related fields.
 • English, Windows Server, Desktop, Telephony System
 • Supervisory, Problem Determination and Solving, Operation Management.

Job Responsibilities :

 • Play the primary roles in assisting the managing of IT system operation, batch processing and service delivery.
 • Handle the IT system operation tasks with IT operation team.
 • Assist in managing IT staff/project in the area of IT Infrastructure and Operation Section.
 • Play the assigned roles in Software Development Life Cycle 
 • Liaison with external vendors/providers/supporters in getting information/support/service concerning of IT Service/Equipment/Software/Tools under responsibility.
 • Assure the IT operation efficiency by monitoring and process improvement.
 • Support other IT projects that are related to IT Service/Equipment/Software/Tools under responsibility.
 • Study new IT Technology/Tool/Software and transfer knowledge to IT colleagues.
 • Performs other duties and assignments instructed by the superior.
   
 
MC-BO :หัวหน้างานตรวจสอบอุบัติเหตุ , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขา นครปฐม ชุมพร ภูเก็ต ระยอง จันทบุรี เชียงใหม่ นครสวรรค์ เพชรบุรี กำแพงเพชร

คุณสมบัติ

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ และ หัวหน้าส่วนรับเฉพาะเพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอุบัติเหตุอย่างน้อย 2 ปี  ตำแหน่งหัวหน้างาน ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย6-8 ปี ด้านสินไหมรถยนต์
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง

ความรับผิดชอบ

 • ออกตรวจสอบอุบัติเหตุตามที่ได้รับแจ้งเหตุจากลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับสินไหมจนจนคดี
 • จัดทำเอกสารสินไหม การเบิกจ่าย และติดต่อประสานงานเคลมจนจบกระบวนการ
   
 
UW :เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ขนส่ง,อัคคีภัย,รถยนต์ ,Non- motor, เบ็ดเตล็ด อย่างละ 2 ตำแหน่ง !!!!Urgently require!!!!!!!
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสถิติประกันภัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปีในสายงานประกันภัย 
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด
 
ER-13-0150 : เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกสินไหมรถยนต์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานต่างๆ ของแผนกเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นง
 • ดูแลเรื่องเอกสารสินไหมและกระบวนการทำงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
 • ประสานงานเรื่องการฝึกอบรมของแผนก เช่น การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
 
ER-13-0131 : เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส แผนกรับประกันอัคคีภัย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาประกันภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานด้านประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรับประกันอัคคีภัย , IARจากบริษัทประกันภัยข้ามชาติ
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด 
 • มีความละเอียดรอบคอบ 
 
ER-12-0121 :เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส แผนกรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาประกันภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานด้านประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดจากบริษัทประกันภัยข้ามชาติ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด
 
ER-12-0025 :เจ้าหน้าที่กฎหมาย แผนกเรียกร้องสินไหม
 • อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเรียกร้องบุคคลจากบริษัทประกันภัย
 • หริอประกันภัยในบริษัทประกันอย่างน้อย 2 ปี
 
ER-13-0001 :เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) แผนกสินไหมรถยนต์ไม่ต้องมีประสบการณ์ !!!!Urgently require!!!!!!!

ความรับผิดชอบ

 • รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์และประสานงานส่วนงานตรวจสอบ ให้ออกตรวจสอบอุบัติเหตุให้ลูกค้า
 • ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฉพาะหน้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 
ER-13-0101 : Claims Officer

Job Responsibilities :

Participate in the provision of an effective claims customer service in handling mainly of company's non-marine policies by promptly and efficiently settling allocated claims to achieve the company’s quality objectives. Input claim registrations/transactions into the computer system.

 

 • Negotiate with the Insured regarding claim matter.
 • Carry out survey and/or assign for survey subject to settlement authority.
 • Report the superior on development of any claim related works.
 • Expedite any insurance claim settlement within the given authority.
 • Control the efficiency of outstanding and recovery claims.
 • Provide claim service standard.
 • Support the superior regarding claim matter.

Qualifications :

 • Bachelor or Higher degree in related field.
 • At least 0-2 years of experiences in Claims function especially in Non Marine claims
 • Computer literacy Ms. Office : Word , Excel , Power point
 • Good command in English skill both Writing and speaking
 
ER-13-0041 : เจ้าหน้าที่ธุรการสินไหม แผนกสินไหมทั่วไป

ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับแผนกต่างๆเกี่ยวกับเอกสารสินไหม
 • งานธุรการทั่วไป
 • แปลเอกสาร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด  หากมีผลสอบ Toeic คะแนนตั้งแต่ 550 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
MC005 :เจ้าหน้าที่ประเมินราคาค่าเสียหายรถยนต์/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์ ประจำสาขา นครปฐม, หาดใหญ่, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงราย (Updated 28-3-2014)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคาต้องมีมีประสบการณ์ในการคุมราคาหรือประเมินราคาอย่างน้อย 3 ปี /เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์มีประสบการณ์ทางด้านสินไหมรถยนต์ 3 ปี
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถไปประจำสาขาสุราษฎร์ธานี นครปฐม ศรีราชา ระยอง หาดใหญ่ ขอนแก่น อยุธยา
 
MC007 :เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหม/พิจารณาสินไหมรถยนต์ (adjustor)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ ,การตรวจพิจารณาสินไหมรถยนต์ ,การตรวจหาหลักฐาน สอบสวนพยาน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินประจำสาขาเชียงราย
 • ติดตามเบี้ยค้างชำระของลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่และคู่ค้า
 • นำเบี้ยที่รับชำระจากลูกค้าเข้าบัญชี
 • ติดตามใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีจากคู่ค้า
 • นำส่งภาษีประจำเดือน
 • ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของสาขา
 
Manager: Motor Underwriting

Qualifications

 • Bachelor’s, or Master’s degree in Underwriting,
 • Statistics, Economics, or related fields
 • At least 8 year experience in Motor Underwriting, or related fields
 • Good command of spoken and written English


Job Responsibilities

 • Leads the motor audit team in conducting sufficient checking of risk acceptance and  policy transactions.
 • Works with Motor Manager to improve  underwriting compliance at all levels.
  Works with Motor Manager to review and  design underwriting guideline
 • Supports superiors in all ground work to provide adequate facility to service and  control motor business
 • Provides referral service to marketing to able to soundly execute their underwriting of  risks.
  Works with Motor Manager in providing  necessary report and analysis of target  business area to improve the underwriting  performance of identified problem area
 • Assists to develop new products DOI and new  schemes
 • Creates and introduces tools for use by  marketing to ease business transactions and  ensures accuracy
 • Prepares monthly motor underwriting report for manager meeting.
 
ER-14-0004 : เจ้าหน้าที่คีย์กรมธรรม์ / จัดชุดกรมธรรม์
 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี หากสำเร็จการศึกษาสาขาบรรณารักษ์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , การจัดการทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Computer skill : Ms word, excel , power point
 • จัดชุดเอกสาร และกรมธรรม์เข้าแฟ้มให้ถูกต้อง
 
 
 
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์