หน้าหลัก / สมัครงาน: ตำแหน่งงานว่าง
 
Actuarial Analyst
JOB DESCRIPTION

·           Individual project work under close supervision of the chief actuary
·           Assist in the preparation and manipulation of data for actuarial analyses
·           Develop basic understanding of non-life actuarial techniques and apply them to assignments

QUALIFICATION

·           A degree in Actuarial Science or Applied Statistics
·           Up to 2 years of practical work experience ideally in an actuarial department
·           Knowledge of at least one computer programming language
·           2-3 preliminary SOA/CAS actuarial exams preferred
·           Communicative competence, high level of initiatives, strong analytical abilities and empathy
·           Excellent command of English (both verbal and written)
 
เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานใหญ่ (New Granduated Welcome)

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั่วไป
 • ดูแลเงินสดย่อยของสำนักงานสาขาทั่วประเทศ
 • การเบิกจ่ายเคลม
 • จ่ายค่านายหน้าให้ตัวแทน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้ และมีความคล่องตัวในการใช้ MS office
 
Supervisor Position For Dealer & Finance Business Customer
Responsibilities:-
·       Provides assistance and supports in achieving the premium target and profitability of renew business for Dealers/Finance department in accordance with standard practice and strictly procedures guidelines.
·       Monitor and Improve operation process which comply to underwriting and company guideline / regulation.
·       Assists to manage renew team and coach regarding renew business process to increase renew team's capability and skill to work efficiency and achieve target  

Qualifications:-
 • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration or related fields.
 • Experience in motor insurance field and motor underwriting background would be advantage.
 • Good Managerial and Coordinate Skill.
 • Good command in English and computer literacy in MS Office
 
 

 

 
ผู้จัดการสาขา อุดรธานี
JOB PURPOSE:
 
Responsible for the overall management of branch to achieve the company targets.
 
 
JOB RESPONSIBILITIES:
 
·   Set up, Develop and Implement marketing plans and actions in area responsibility.
·   Formulate and develop customer satisfaction plans and action as the company service standard.
·   Provide & Recruit new agent to support the marketing channels and sales revenue, as well as manage the Agent to follow the company rules & regulations.
·   Launch and provide campaign to support the new products and evaluate the effective of the program for improvement.
·   Visit Agents, Brokers, Dealers, Finances and Customers in responsible area to build up and maintain good relationship with them.
·   Provide service to support Agents, Brokers, Dealers, Finances and Customers in area responsibilities.
·   Coordinate and consult Agent, Broker, Dealer about new products, review and monitor branch activities on order to improve sales opportunities.
·   Control all financial operations in the branch include premium settlement and claims payment.

 
Qualification:
·         Bachelor’s Degree or higher in the related fields.
·         Experiences in Insurance Business would be preferable.
·         Strong planning, organizing, decision making, and problem solving skills.
·         Good command in Englishand computer literacy in MS Office.
·         Domiciled or work in the province would be special consideration.
 
 
Japanese Speaking – Customer Coordinator
JOB PURPOSE:

Participates in the provision of an effective claims customer service in handling TMNF & Group Companies, Marine Cargo Policy   by promptly and efficiently settling allocated claims to achieve the company’s quality objectives.

 
JOB RESPONSIBILITIES:

1.   Provides necessary advice, recommendation and support claims staff in claim handing.
2.   Advise, negotiate with the insured regarding claim matter.
3.   Carries out survey and/or assign for survey subject to settlement authority.
4.   Reports the superior on development of any claim related works.
5.   Expedites any insurance claim settlement within the given authority.
6.   Controls the efficiency of outstanding and recovery claims.
7.   Provides claim service standard.
8.   Supports the superior regarding claim matter.


Qualifications:-
 • Bachelor’s Degree in Business Administration or related fields.
 • Japanese Language Proficiency Level 2
 • Good command in English and computer literacy in MS Office
 • Experience in Insurance Company would be preferable.
 
Marketing Manager – 1 position / Assistant Manager – 1 Position (Bangkok Marketing for National Agent & Broker)
Responsibilities:-
·       Develops and Plans an Annual Marketing Strategy and Action Plan for A&B Business to achieve the project premium and profitability targets.
·       Reviews the efficiency of the Business Flow of both Motor and Non Motor Marketing Portfolio of the company and make improvement, if necessary.
·       Analyzes Market Information and Development on both Motor and Non Motor Insurance Business trend to gain competitive advantage against competitors and recommend to Management on Strategies for gaining Market Share of A&B Business.
·       Develop and Coordinate with Marketing visitation schedule to client and business partner of A&B Business to discuss rate and conditions, secure New and Renewal Business as will to enhance the relationships.
·       Coordinate visitation schedules to agent to discuss rates and policy conditions, and enhances relationships for the purpose of securing new and renewal businesses or claims matters.
·       Plans for renewal strategies by reviewing unprofitable business and analyzing past performance and/or claims reports, and proposes appropriate renewal terms.
 
·       Assesses risks and accumulation prior to providing underwriting quotation.
 
·       Issues temporary cover note and/or confirmation of cover letter to clients.
 
·       Recruit and manage agents to comply with the company's regulation.
 
·       Provides assistance to Accounts Department in outstanding premium collection.
 

Qualifications:-
·           Bachelor’s Degree or higher in Business Administration or related fields
·           6- 10 years’ experience in insurance industry and underwriting or marketing background would be advantage.
·           Good Managerial, Communication and Analytical Skill.
·           Good command in English and computer literacy in MS Office
 
Account Executive - Assistant Manager (Direct Customer)
Responsibilities:-
·           Coordinate visitation schedules to agent to discuss rates and policy conditions, and enhances relationships for the purpose of securing new and renewal businesses or claims matters.
·           Plans for renewal strategies by reviewing unprofitable business and analyzing past performance and/or claims reports, and proposes appropriate renewal terms.
·           Assesses risks and accumulation prior to providing underwriting quotation.
·           Issues temporary cover note and/or confirmation of cover letter to clients.
·           Recruit and manage agents to comply with the company's regulation.
·           Provides assistance to Accounts Department in outstanding premium collection.
 

Qualifications:-
·           Bachelor’s Degree or higher in Business Administration or related fields
·           Experience in insurance industry and underwriting or marketing background would be advantage.
·           Good Managerial, Communication and Analytical Skill.
·           Good command in English and computer literacy in MS Office
 
Finance Officer- 3 Position
Job Purpose:-
To collect all money owing of Finance companies channel within credit control policies and procedures to ensure that collection targets are met.
 
Job Responsibilities:-
·                     Performing billing process of all outstanding premiums due of the assignment customers.
·                     Collect all premiums due within credit term and all overdue premiums.
·                     Timely and accuracy settlement the outstanding policies with the receivable amount.
·                     Ensure that payments are correctly allocated, to the appropriate account and against the appropriate policy.
·                     Following up on any outstanding disputed items to ensure the ledger is clear at all times for cash collection.
·                     Performing the commission and incentive payment to the business partners.
·                     Accountable for reinsurance operation
·                     Strictly follow up the credit control procedure on the operational work.
 

Qualifications:-
 • Bachelor’s Degree in Finance, Accounting or related fields.
 • Working Experience in Finance or related would be advantage.
 • Good Managerial and Negotiation Skill.
 • Good command in English and computer literacy in MS Office
 
 
ผู้จัดการสาขา อุดรธานี

คุณสมบัติ

 • อายุ 30-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • ประสปการณ์ด้านการตลาดประกันภัย อย่างน้อย 5-7 ปี
 • ภาษาอังกฤษระดับดี
 • สามารถใช้ MS word ,Excel ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้
 • กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ
 • สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป็นมาตรฐานของบริษัท
 • จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่อทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัท
 • อบรมตัวแทน ให้คำปรึกษาแก่ตัวแทน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทน คู่ค้านำเสนอสินค้าใหม่ และจัดโครงการส่งเสริมการขาย ตลอดจนติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับตัวแทนขาย บริษัทตัวแทนและลูกค้า ในเขตความรับผิดชอบ โดยการไปเยี่ยม การทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทน คู่ค้า ลูกค้า
 • ดูแลระบบความปลอดภัยของสาขา ทั้งในเรื่องความปลอดภายของพนักงาน ระบบ เทคโนโลยี และทรัยพ์สินของ บริษัท ฯ
 • ติดต่อ ประสานงาน มอบบริการที่ดีแก่คู่ค้าของบริษัทฯ ในสาขาที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับ ตัวแทนขาย บริษัทนายหน้า บริษัทผู้ขาย เพื่อนำเสนอสินด้าใหม่ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแลการดำเนินการของสาขา เพื่อเพิ่มช่องทางการขายในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
 • เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่สำนักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสาขา ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา
 • เป็นผู้กำกับดูแลตามกฏระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้
 • รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสาขา
 • ดูแลและควบคุมการบริหารการเงินในสำนักงานสาขา รวมถึงการชำระเบี้ยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 
เจ้าหน้าที่การตลาด (Account Executive) ประจำสาขา อุบลราชธานี สกลนคร

ความรับผิดชอบ

 • พิจารณาและดำเนินการรับประกันภัยตามขอบเขตอำนาจการรับประกันที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่
 • ออกหนังสือเสนอราคาสินค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามนโยบายของบริษัทโดยที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่
 • จัดหา คัดเลือกตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด และยอดขาย อีกทั้งบริหารจัดการให้ตัวแทนขายปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับบริษัท
 • ออกกรมธรรม์ประเภทต่างๆของลูกค้า
  ควบคุมเครื่องหมายและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกกรมธรรม์
 • บันทึกข้อมูลลูกค้า เพื่อต่ออายุกรมธรรม์ และการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้สาขาดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • เข้าร่วมกิจกรรม กับตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัคร
 • สามารถขับรถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินประจำสาขา เชียงใหม่ นครสวรรค์ ภูเก็ต
 • ติดตามเบี้ยค้างชำระของลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่และคู่ค้า
 • นำเบี้ยที่รับชำระจากลูกค้าเข้าบัญชี
 • ติดตามใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีจากคู่ค้า
 • นำส่งภาษีประจำเดือน
 • ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของสาขา
 
เจ้าหน้าที่ประสานงานสินไหม - ใช้ภาษาญี่ปุ่น
วุตถุประสงค์:
ดูลลูกค้าที่ทำประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศ ประกันภัยอุบัติเหตุ กับบริษัท
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอเรียกร้องสินไหมให้กับลูกค้า
2.   เจรจาต่อต่อกับคู่กรณ๊ หรือบุคคลที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข้องการการเรียกร้องสินไหม
3.   ออกสำรวจ หรือ ออกพิจารณาสินไหมนอกพื้นที่
4.   ทำรายงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อหัวหน้างานเกี่ยวกับงานเรียกร้องสินไหม 
5.   พิจารณาและตั้งเบิกค่าสินไหม รวมทั้งควบคุมและจัดการการเรียกร้องให้อยู่่ในมาตรฐานการปฎิบัติงาน
6. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องการเรียกร้องสินไหม
8.   ประสานงานกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งฝ่ายบริหารชาวญี่ปุ่นในงานที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม
9. ดูแลและประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกน้องในทีม
 
 คุณสมบัติ;
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
- จบการศึกาาระดับปริญญาตรีในทุกสาขา 
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N1-N2 , และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก การตลาดดูแลตัวแทนและโบรคเกอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปีในธุรกิจประกันภัย
 • สามารถคิดเชิงวิเคราะห์,คิดเชิงเหตุผลและมุ่งความสำเร็จ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการและทักษะในการประสานงานดีเยี่ยม
 •  คิดเบี้ยประกันภัย
 • ประสานงานลูกค้า
 • ออกกรมธรรม์
 • เพิ่มจำนวนลูกค้า
 
เจ้าหน้าที่การตลาด 5 ตำแหน่ง !!!!Urgently require!!!!!!!

ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอประกันวินาศภัยในแบบต่างๆของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของลูกค้าก่อนรับทำประกัน
 • วางแผนการขาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • บุคลิกดี
 • มีใจรักงานขาย
 • พร้อมเรียนรู้
 
เจ้าหน้าที่ติดตามเบี้ย / รับชำระเบี้ยประกันภัย

ความรับผิดชอบ

 • จัดเอกสารและข้อมูลของตัวแทนหรือนายหน้าให้ครบถ้วนตามกฎของ OIC
 • จัดเก็บเบี้ยประกันภัยให้ได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงิน การจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีด้านการรับชำระเบี้ยและติดตามหนี้
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
 • ติดตามหนี้ค้างชำระ
 • ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และทำการวางบิลรับเช็ค
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อแก้ปัญหาในการจ่ายเช็ค
 
ER-12-0180 :หัวหน้าส่วน / ผู้ช่วยผู้จัดการ/ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (ปรับปรุง 12-6-2014)

ความรับผิดชอบ

 •   ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบในการกำหนดที่ได้วางแผนไว้ และตรวจสอบสาขา
 • รับผิดชอบการนำกระบวนการตรวจสอบภายในไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ
 • ประสานงานและทำการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน
 • เตรียมทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบัญชี / ตรวจสอบบัญชี
 • ประสบการณ์งานตรวจสอบ ในองค์กรที่เป็นสถาบันการเงินหรือสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • Ms Office : word, excel , power point
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด (คะแนนสอบ Toeic อย่างน้อย 550 คะแนนขึ้นไป) 
 
MC-BO :เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขา ศรีนครินทร์ ดอนเมือง พระราม 2 ปราณบุรี ตาก กาญจนบุรี จันทบุรี ชุมพร

คุณสมบัติ

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ และ หัวหน้าส่วนรับเฉพาะเพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบอุบัติเหตุอย่างน้อย 2 ปี  ตำแหน่งหัวหน้างาน ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย6-8 ปี ด้านสินไหมรถยนต์
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัคร หรือจังหวัดใกล้เคียง

ความรับผิดชอบ

 • ออกตรวจสอบอุบัติเหตุตามที่ได้รับแจ้งเหตุจากลูกค้า
 • ให้ความช่วยเหลือลูกค้าเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับสินไหมจนจนคดี
 • จัดทำเอกสารสินไหม การเบิกจ่าย และติดต่อประสานงานเคลมจนจบกระบวนการ
   
 
UW :เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ขนส่ง,อัคคีภัย,รถยนต์ ,Non- motor, เบ็ดเตล็ด อย่างละ 2 ตำแหน่ง !!!!Urgently require!!!!!!!
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสถิติประกันภัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปีในสายงานประกันภัย 
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด
 
เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส แผนกรับประกันอัคคีภัย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาประกันภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานด้านประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรับประกันอัคคีภัย , IARจากบริษัทประกันภัยข้ามชาติ
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด 
 • มีความละเอียดรอบคอบ 
 
ER-12-0121 :เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอาวุโส แผนกรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาประกันภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานด้านประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดจากบริษัทประกันภัยข้ามชาติ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการเขียนและการพูด
 
ER-13-0001 :เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) แผนกสินไหมรถยนต์ไม่ต้องมีประสบการณ์ !!!!Urgently require!!!!!!!

ความรับผิดชอบ

 • รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์และประสานงานส่วนงานตรวจสอบ ให้ออกตรวจสอบอุบัติเหตุให้ลูกค้า
 • ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเฉพาะหน้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 
Claims Officer

Job Responsibilities :

Participate in the provision of an effective claims customer service in handling mainly of company's non-marine policies by promptly and efficiently settling allocated claims to achieve the company’s quality objectives. Input claim registrations/transactions into the computer system.

 

 • Negotiate with the Insured regarding claim matter.
 • Carry out survey and/or assign for survey subject to settlement authority.
 • Report the superior on development of any claim related works.
 • Expedite any insurance claim settlement within the given authority.
 • Control the efficiency of outstanding and recovery claims.
 • Provide claim service standard.
 • Support the superior regarding claim matter.

Qualifications :

 • Bachelor or Higher degree in related field.
 • At least 0-2 years of experiences in Claims function especially in Non Marine claims
 • Computer literacy Ms. Office : Word , Excel , Power point
 • Good command in English skill both Writing and speaking
 
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาค่าเสียหายรถยนต์/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์ ประจำสาขา ชุมพร ขอนแก่น อุดรธานี ตรัง (Updated 16-02-2015)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เจ้าหน้าที่ประเมินราคาต้องมีมีประสบการณ์ในการคุมราคาหรือประเมินราคาอย่างน้อย 3 ปี /เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์มีประสบการณ์ทางด้านสินไหมรถยนต์ 3 ปี
 • Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถไปประจำสาขาสุราษฎร์ธานี นครปฐม ศรีราชา ระยอง หาดใหญ่ ขอนแก่น อยุธยา
 
เจ้าหน้าที่คีย์กรมธรรม์ / จัดชุดกรมธรรม์
 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาระดับปวส-ปริญญาตรี หากสำเร็จการศึกษาสาขาบรรณารักษ์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , การจัดการทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Computer skill : Ms word, excel , power point
 • จัดชุดเอกสาร และกรมธรรม์เข้าแฟ้มให้ถูกต้อง
 
พนักงานชั่วคราวแผนก IT
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้าน IT
 • สามารถลงโปรแกรม และ Setup คอมพิวเตอร์ , UPS ได้
 • สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาทำการของบริษัท (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -16.45 น.)
 • สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้า
 • สัญญาจ้างสิ้นสุด 31/5/2015

 

 
เจ้าหน้าที่สนุนสนุนการตลาดสาขา ประจำสำนักงานใหญ่

ความรับผิดชอบ

 • สนับสนุนงานธุรการของสาขาต่างๆทั่วประเทศ ได้แก่เอกสารจัดส่ง อีเมล
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการออกกรมธรรม์ของสาขา
 • เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้กับพนักงานสาขา
 • ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาให้มีความเรียบร้อย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในบริษัทประกันภัย
 • มีทักษะในการทำงานเอกสาร และการประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีไหวพริบ

 

 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา ฉะเชิงเทรา นครปฐม
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัยอย่างน้อย 1 ปี
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • คำนวนเบี้ยประกันภัย และออกกรมธรรม์ประกันภัย
 • ทำรายงานและสรุปตัวเลขของสาขา
 
ER-12-0119 : เจ้าหน้าที่ธุรการประกันภัย แผนกตัวแทนและ สถาบันการเงิน

ความรับผิดชอบ

 • คำนวนเบี้ยประกันภัยและจัดทำสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการค้ากับลูกค้า
 • ประสานงานและจัดการเกี่ยวกับงานประกันภัย ติดตามงานให้เป็นไปตามระบบงานของบริษัท
 • ตรวจสอบและออกกรมธรรม์ให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงาน Loss ratio และสถิติต่างๆเกี่ยวกับการต่ออายุประกันของลูกค้ากลุ่มต่างๆ

คุณสมบัติ 

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในบริษัทประกันภัย
 
Receptionist
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจหรือใกล้เคียง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) และ Internetได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีบุคลิกภาพดี, เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงดดันได้
 
ER-14-0020 : เจ้าหน้าที่การตลาดแผนกตัวแทนและสถาบันการเงิน ( ปรับปรุง 12-3-2014)

ความรับผิดชอบ

 • ดูแลลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินและดีลเลอร์ จัดตารางเข้าพบลูกค้าหากจำเป็น
 • คำนวนเบี้ยประกันภัยและจัดทำสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการค้ากับลูกค้า
 • ประสานงานและจัดการเกี่ยวกับงานประกันภัย ติดตามงานให้เป็นไปตามระบบงานของบริษัท
 • ตรวจสอบและออกกรมธรรม์ให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงาน Loss ratio และสถิติต่างๆเกี่ยวกับการต่ออายุประกันของลูกค้ากลุ่มต่างๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  Microsoft Office; Ms Word, Excel, PowerPoint
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
Accounting Supervisor!!!!Urgently require!!!!!!!

Job Responsibility

 • Responsible financial report package submitted to OIC.
 • Responsible for statutory account and deal with external auditor
 • Liaison with tax officer regarding our company tax issue 
 • Manage fixed assets and other accounting issue
   

Qualifications

 • Male / Female
 • Bachelor degree or above Major  in Accounting .
 • At least 7-10 years in Accounting with Insurance Firm.
 • Experience in Insurance industry
 • Expertise in tax related law and regulation
 • Experience to manage fixed assets matter
 • Management skill relating to accounting issue
 • Good command in English both written & spoken.
 • Good command in Computer skill  Ms word , excel , Power point

 

 
 
 
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์