หน้าหลัก / ข้อมูลบริษัท: โครงสร้างผู้บริหาร
สำนักกรรมการผู้จัดการ
ชินกิจิ มิกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โยชิกิ นากามูระ กรรมการผู้จัดการ
กรกฤต คำเรืองฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชี ฝ่ายการเงิน และ ฝ่ายพัฒนาองค์กร)
ไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ(ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน และฝ่ายการตลาดกรุงเทพและปริมณฑล)
เพ็ชร นุชจาวิทยาพร รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรการและทรัพยากรบุคคล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการฝ่าย
คาซูยะ ทาคาฮิโร่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
ไพรพรรณา โกพลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ทรัพยากรบุคคล)
ไกรสิทธิ์ วิตตินานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
แสงจันทร์ ตันติยะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ตรวจสอบภายใน)
ปกาศิต นิวาสวุฒิกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สินไหมรถยนต์)
ภาสกร แก้วประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สินไหมทดแทน)
โลว์ ซิ ปิงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (รับประกันภัย)
ปิมปภา จิตรักนที ผู้อำนวยการ (บัญชี)
อภิวัฒน์ ศิริพงศ์สัมพันธ์ ผู้อำนวยการ (กิจการสาขา)
สุชาติ สุธยานันท์ ผู้อำนวยการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน )
สุรีย์ สุขใจเจริญกิจ ผู้อำนวยการ (การเงิน)
วิไล ว่องวานิชวัฒนะ ผู้อำนวยการ (ธุรการ)
นิรมล กรธนบูรณ์ ผู้อำนวยการ (สินไหมรถยนต์)
จักรพงษ์ ศิริ ผู้อำนวยการ (สินไหมรถยนต์)
น้อมจิตร โกศลกมลมาศ ผู้อำนวยการ (รับประกันภัย)
ทาคาชิ ไซโตะ ผู้อำนวยการ (บริหารกลยุทธ์)
มาซายูคิ วาคิซาคะ ผู้อำนวยการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
ทาคายูคิ โอยามะ ที่ปรึกษาบริหาร (สินไหมรถยนต์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผู้จัดการ
โคจิ ฮิโรเซ่ ที่ปรึกษาอาวุโส (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
ฮิโรตาคะ วาตานาเบะ ที่ปรึกษาอาวุโส (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
ยูซูเกะ ฮอมมะ ที่ปรึกษาอาวุโส (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปวุฒิ ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (สินไหมรถยนต์ แผนกบริการสินไหม)
แพร นวลจริต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (สินไหมรถยนต์-ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ)
เชิดชัย ทองกุนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (สินไหมรถยนต์-ภาคตะวันออก และภาคใต้)
พิชญะพงษ์ กองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กิจการสาขา- ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ)
ปิยดา ทรัพย์สุขสมุทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
ปฏิญญา ประภาพรวรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
รวิกันต์ พลดร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
วรรณา แซ่เตีย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (บริหารองค์กร)
ฮิเดยูคิ โอคาตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (สินไหมทดแทน)
ไพฑูรย์ สุขดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (สินไหมทดแทน)
อิฐบูรณ์ ศาลิคุปต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (สินไหมทดแทน)
สมศักดิ์ ธรรมวิชุกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศรัญญา พรหมพยัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รับประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน)
สิรินาถ จันทรนิยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด)
พรศรี บรรณกุลโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (รับประกันภัยขนส่งทางทะเล)
วรรณา สุทธิโก ที่ปรึกษา (รับประกันภัยขนส่งทางทะเล)
พรรณรัตน์ ศิริเสตสุวรรณ ผู้จัดการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
วิจิตสรรพ์ นันทวิสัย ผู้จัดการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน )
จักรเรศ เสนะวงศ์ ผู้จัดการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน )
ณัฐวรรณ เลิศโกวิทย์ ผู้จัดการ (สินไหมรถยนต์)
สุทธิชัย วัตรุจีกฤต ผู้จัดการ (สินไหมรถยนต์)
ชัชช์ ธัพเจริญ ผู้จัดการ (สินไหมรถยนต์)
เลิศชาย สุนทรศุภพิศาล ผู้จัดการ (สินไหมรถยนต์)
สุดาวรรณ์ ประณุทนรพาล ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
กฤชวัฒน์ เพ็งอร่าม ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
ภูริวัฒน์ อินทรตา ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
โนบุอาซุ ทานาคะ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
เคนจิ อาโอะชิมะ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
อีวาโอะ ซูซูกิ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ )
ยูมิกะ อูรากิ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
ยุวัลดา แสงเรือง ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
โทโมฮิโกะ โฮริ เจ้าหน้าที่อาวุโส (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
เมธีรัตน์ ธานีรัตน์ ผู้จัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วีรพล ไพศาลธนกุล ผู้จัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
รณยศ ลภัสรดาคติมา ผู้จัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จริยา กำเหนิดนนท์ ผู้จัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มาลัย วงศ์สัมพันธ์กุล ผู้จัดการ (กฎหมายทั่วไปและกำกับดูแลการปฎิบัติงาน)
สาลินี อร่ามแสงเทียนชัย ผู้จัดการ (ธุรการ)
อะซึชิ คิตาโอคะ ผู้จัดการ (สินไหมทดแทน)
ชุติมา วัฒนเศรษฐพงศ์ ผู้จัดการ (สินไหมทดแทน)
ปฐมพร ขุนทองเอก ผู้จัดการ (สินไหมทดแทน)
กมลรัตน์ กิติโชตน์กุล ผู้จัดการ (สินไหมทดแทน)
ฑิฆัมพร บรรณเภสัช ผู้จัดการ (พัฒนาองค์กร)
ฐิติมา วรชาญชัย ผู้จัดการ (พัฒนาองค์กร)
ศรินรัตน์ นิทัศน์ธนาวุฒิ ผู้จัดการ (พัฒนาองค์กร)
ปาจารีย์ แซ่ตัน ผู้จัดการ (บริหารองค์กร)
ปิยวัฒน์ สุดเจริญ ผู้จัดการ (สำรวจภัย)
พิมสิริ จาตุรแสงไพโรจน์ ผู้จัดการ (รับประกันภัยรถยนต์ )
ปัญจรส ธีรสุวรรณ์ ผู้จัดการ (รับประกันภัยต่อ)
สุรสิทธิ์ ศิริจิระพัฒนา ผู้จัดการ (รับประกันภัยส่วนบุคคล)
อารยา รัตโนสถ ผู้จัดการ (รับประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน)
ภัคชิสา พงษ์ศิริ ผู้จัดการ (รับประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน)
ริว มิยาโมโต้ เจ้าหน้าที่อาวุโส (สำรวจภัย)
ผู้จัดการสาขา
ซูมิโตชิ นิขิดะ ผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ (สาขาเชียงใหม่)
ไววิทย์ คุณารูป ผู้จัดการ (สาขาเชียงใหม่)
วราวุฒิ ตันสุวรรณ ผู้จัดการ (สาขาลำปาง)
เสนาะ ชิ้นหนึ่ง ผู้จัดการ (สาขานครสวรรค์)
นิวัฒน์ แก้วมณี ผู้จัดการ (สาขาอุบลราชธานี)
กิตติทัศน์ ทองพิทักษ์วงศ์ ผู้จัดการ (สาขาขอนแก่น)
พงศ์ฤทธิ์ ประเสริฐสังข์ ผู้จัดการ (สาขาอุดรธานี)
วีรศักดิ์ สุอินทร์ ผู้จัดการ (สาขานครราชสีมา)
วรากร สมบุญเจริญ ผู้จัดการ (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
ณฐกร จันทนุปาน ผู้จัดการ (สาขาพิษณุโลก)
มาซากิ โคบายาชิ ผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ (สาขาศรีราชา)
สรกฤช ทองประสิทธิ์ ผู้จัดการ (สาขาศรีราชา)
สมพร วิทยานันท์ ผู้จัดการ (สาขานครปฐม)
กัลยาภรณ์ รักเมือง ผู้จัดการ (สาขาระยอง)
นิเวศ ทองเพชร ผู้จัดการ (สาขาสุราษฎร์ธานี)
ดำรงศักดิ์ สวัสดิ์ทวี ผู้จัดการ (สาขาหาดใหญ่)
ไกรฤกษ์ กัลยาสิริ ผู้จัดการ (สาขานครศรีธรรมราช)
สุรศักดิ์ ทองใหม่ ผู้จัดการ (สาขาภูเก็ต)
โกวิท ทองปลอด ผู้จัดการ (สาขากระบี่)
ประพันธ์ศักดิ์ โสมพันธ์ ผู้จัดการ (สาขาชุมพร)
ธิติรัตน์ สัตตบุษย์สุทธิ ผู้จัดการ (สาขาตรัง)
 
 
 
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์