หน้าหลัก / ข้อมูลบริษัท: โครงสร้างผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารระดับสูง
ชินคิจิ มิกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรกฤต คำเรืองฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน
ไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
เพ็ชร นุชจาวิทยาพร รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
จิม ควิน รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
เทะทสึโระ โฮริเอะ รองกรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/อาวุโส และ ผู้อำนวยการฝ่าย
อะทสึชิ ทาคาฮาชิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
เสรี กวินรัชตโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายรับประกันภัยส่วนบุคคล)
ปกาศิต นิวาสวุฒิกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายสินไหมรถยนต์)
โลว์ ซิ ปิงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายรับประกันสายอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม)
หนึ่งฤทัย ฤทธิ์ธาอภินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาดกรุงเทพและปริมลฑล)
ไพรพรรณา โกพลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ไกรสิทธิ์ วิตตินานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แสงจันทร์ ตันติยะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)
ภาสกร แก้วประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายสินไหมทดแทน)
ทาคาชิ ไซโตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหารองค์กร)
ฮิเดยูคิ โอคาตะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริการสินไหมทดแทน)
ปิมปภา จิตรักนที ผู้อำนวยการ (ฝ่ายบัญชี)
อภิวัฒน์ ศิริพงศ์สัมพันธ์ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายกิจการสาขา)
สุรีย์ สุขใจเจริญกิจ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการเงิน)
วิไล ว่องวานิชวัฒนะ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายธุรการ)
วศเวท อายานะ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย)
สุชาติ สุธยานันท์ ผู้อำนวยการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
ปิยดา ทรัพย์สุขสมุทร ผู้อำนวยการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
นิรมล กรธนบูรณ์ ผู้อำนวยการ (สินไหมรถยนต์)
จักรพงษ์ ศิริ ผู้อำนวยการ (สินไหมรถยนต์)
แพร นวลจริต ผู้อำนวยการ (สินไหมรถยนต์สาขา)
น้อมจิตร โกศลกมลมาศ ผู้อำนวยการ (รับประกันภัยส่วนบุคคล)
มาซายูคิ วาคิซาคะ ผู้อำนวยการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
ทาคายูคิ โอยามะ ที่ปรึกษาบริหาร (สินไหมรถยนต์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผู้จัดการ
วรรณา แซ่เตีย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกสารสนเทศเพื่อการบริหาร )
รวิกันต์ พลดร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกธุรกิจตัวแทนจำหน่าย)
สมศักดิ์ ธรรมวิชุกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกระบบงานประกันภัย)
สิร ศรีวนาสณฑ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกโครงสร้างพื้นฐาน)
สราวุธ เพียรลุประสิทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกบริหารและวางแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปวุฒิ ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกบริการสินไหม)
เชิดชัย ทองกุนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกสินไหมรถยนต์สาขา)
ณัฐวรรณ เลิศโกวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกวิเคราะห์และพัฒนาสินไหมรถยนต์)
ไพฑูรย์ สุขดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกสินไหมส่วนบุคคล)
อิฐบูรณ์ ศาลิคุปต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกที่ปรึกษาป้องกันความสูญเสีย)
กมลรัตน์ กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกสินไหมทรัพย์สิน)
ศรัญญา พรหมพยัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกรับประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน)
สิรินาถ จันทรนิยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด)
พรศรี บรรณกุลโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนกรับประกันภัยขนส่งทางทะเล)
โชตะ มิยาโมโต ที่ปรึกษาอาวุโส (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
ฮิโรตาคะ วาตานาเบะ ที่ปรึกษาอาวุโส (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน)
ไทสุเกะ คันซาวะ ที่ปรึกษาอาวุโส (ธุรกิจธนาคาร)
ยูซูเกะ ฮอมมะ ที่ปรึกษาอาวุโส (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เคนทาโระ ยามาเนะ ที่ปรึกษาอาวุโส
วรรณา สุทธิโก ที่ปรึกษาอาวุโส (รับประกันภัยขนส่งทางทะเล)
บุศรินทร์ กองแก้ว ผู้จัดการ (แผนกบัญชี)
นิตยา ปัญญาวุธวรกุล ผู้จัดการ (แผนกสนับสนุนและอบรมตัวแทน)
เนาวรัตน์ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้จัดการ (แผนกสนับสนุนสาขา)
ฑิฆัมพร บรรณเภสัช ผู้จัดการ (แผนกสื่อสารองค์กร)
กฤตติพัฒน์ ชื่นพิทยาวุฒิ ผู้จัดการ (แผนกการตลาดดิจิตอล)
ศรินรัตน์ นิทัศน์ธนาวุฒิ ผู้จัดการ (แผนกการตลาด)
กันต์กนิษฐ์ สิงหวิลัย ผู้จัดการ (แผนกงบประมาณและบริหารจัดการความเสี่ยง)
ต่อเกียรติ ศรีคล้าย ผู้จัดการ (แผนกพัฒนากระบวนการธุรกิจ)
พรรณรัตน์ ศิริเสตสุวรรณ ผู้จัดการ (แผนกสถาบันการเงิน)
วิจิตสรรพ์ นันทวิสัย ผู้จัดการ (แผนกสนับสนุนการตลาดธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน )
สันทนา สุดเขตต์ ผู้จัดการ (แผนกควบคุมสินเชื่อและจัดเก็บเบี้ยประกัน)
ทิพย์สุดา ลัมบาร์ดี้ ผู้จัดการ (แผนกธุรการ)
นันทนา เผ่าเกียรติ์ ผู้จัดการ (แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล)
อัษฏายุทธ โฉมนคร ผู้จัดการ (แผนกบริหารและวางแผน)
รณยศ ลภัสรดาคติมา ผู้จัดการ (แผนก Web Application Development)
บุญเกียรติ เสรีบุรี ผู้จัดการ (แผนก Workflow and Office Automation)
สุทธิชัย วัตรุจีกฤต ผู้จัดการ (แผนกกฏหมายและเรียกร้อง)
ชัชช์ ธัพเจริญ ผู้จัดการ (แผนกบริการสินไหมรถยนต์)
เลิศชาย สุนทรศุภพิศาล ผู้จัดการ (แผนกบริการสินไหมรถยนต์)
สุขฤทัย ภูติพงศ์เศรษฐ์ ผู้จัดการ (แผนกบริการสินไหมรถยนต์)
เนรมิตร เกิดกลาง ผู้จัดการ (แผนกวิเคราะห์และพัฒนาสินไหมรถยนต์)
รัฐ กายะปานิช ผู้จัดการ (แผนกวิเคราะห์และพัฒนาสินไหมรถยนต์)
ปฐมพร ขุนทองเอก ผู้จัดการ (แผนกสินไหมทางทะเล)
พนิดา ยามาโมโต ผู้จัดการ (แผนกบริการสินไหมทั่วไป)
ภัคชิสา พงษ์ศิริ ผู้จัดการ (แผนกรับประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน)
ปิยวัฒน์ สุดเจริญ ผู้จัดการ (แผนกวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย)
ปัญจรส ธีรสุวรรณ์ ผู้จัดการ (แผนกรับประกันภัยต่อ)
ตรีทิพย์ ทองจันทร์ทิพ ผุ้จัดการ (แผนกรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง)
พิมสิริ จาตุรแสงไพโรจน์ ผู้จัดการ (แผนกรับประกันภัยรถยนต์ )
สุรสิทธิ์ ศิริจิระพัฒนา ผู้จัดการ (แผนกรับประกันภัยทั่วไป)
สุรางค์ กัจฉมาภรณ์ ผู้จัดการ (แผนกบริการผลิตกรมธรรม์)
จริดา อัศวภูมิ ผู้จัดการ
ปาริชาต ฉานแสงทอง ผู้จัดการ (TOMSEC)
สุดาวรรณ์ ประณุทนรพาล ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
มาซาฟุมิ ทาเคดะ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
อีวาโอะ ซูซูกิ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ )
โนบุอาซุ ทานาคะ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
มาซากิ โคบายาชิ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
ซูมิโตชิ นิชิดะ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
ภูริวัฒน์ อินทรตา ผู้จัดการ ( การตลาดลูกค้าต่างประเทศ )
ยุวัลดา แสงเรือง ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
สมศรี ธีระเจตกูล ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
กฤชวัฒน์ เพ็งอร่าม ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
ยูมิกะ อูรากิ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
นวลสวาท เมลืองนนท์ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
นงนุช วิทยานุภาพ ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
จักรเรศ เสนะวงศ์ ผู้จัดการ (ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการเงิน )
วีร์ชลิตา เศรษฐานรวัฒน์ ผู้จัดการ (กฎหมาย)
วีรพล ไพศาลธนกุล ผู้จัดการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จริยา กำเหนิดนนท์ ผู้จัดการ (โครงสร้างพื้นฐาน)
สุรวัฒน์ พุทธิสมบัติ ผู้จัดการ (Web Application Development)
สาลินี อร่ามแสงเทียนชัย ผู้จัดการ (ธุรการ)
อารยา รัตโนสถ ผู้จัดการ (รับประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน)
ริว มิยาโมโต้ เจ้าหน้าที่อาวุโส (สำรวจภัย)
โทชิทสึระ ฮอมมะ ผู้จัดการ (วิเคราะห์ความเสี่ยง)
ฟูซาโกะ ชูคงรัศมี ผุ้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
มิตซูโกะ อากิยามา ผู้จัดการ (การตลาดลูกค้าต่างประเทศ)
ผู้จัดการสาขา
เสนาะ ชิ้นหนึ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ภาคเหนือ)
กิตติทัศน์ ทองพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ดำรงศักดิ์ สวัสดิ์ทวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ภาคใต้)
ไววิทย์ คุณารูป ผู้จัดการ (สาขาเชียงใหม่)
วราวุฒิ ตันสุวรรณ ผู้จัดการ (สาขาลำปาง)
วลัยพร เกตะมะ ผู้จัดการ (สาขาเชียงราย)
ณฐกร จันทนุปาน ผู้จัดการ (สาขาพิษณุโลก)
สมบุญ วงศ์เกดไชยกิจ ผู้จัดการ (นครสวรรค์)
พิญญ์พัชร์ วุฒิพันธ์ ผู้จัดการ (สาขาชลบุรี)
สมพร วิทยานันท์ ผู้จัดการ (สาขานครปฐม)
ชนกนันท์ วิจิตรไกรสิงห์ ผู้จัดการ (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
ไกรฤกษ์ กัลยาสิริ ผู้จัดการ (ฉะเชิงเทรา)
ธีรพงค์ อิ่มแก้ว ผู้จัดการ (เพชรบุรี)
สมจริง หงษ์ษา ผู้จัดการ (ระยอง)
นิวัฒน์ แก้วมณี ผู้จัดการ (สาขาอุบลราชธานี)
พงศ์ฤทธิ์ ประเสริฐสังข์ ผู้จัดการ (สาขาสกลนคร)
กมลพันธ์ อัมระบุตร ผู้จัดการ (สาขานครราชสีมา)
ถาวร สถิตวิวัฒน์ ผู้จัดการ (ขอนแก่น)
นรีพัฒน์ แสงประจักษ์ ผู้จัดการ (สุรินทร์)
สุธาวุฒิ กังวานเกียรติกุล ผู้จัดการ (สาขาสุราษฎร์ธานี)
สมนึก รัตนโกสม ผู้จัดการ (สาขานครศรีธรรมราช)
สุรศักดิ์ ทองใหม่ ผู้จัดการ (สาขาภูเก็ต)
โกวิท ทองปลอด ผู้จัดการ (สาขากระบี่)
ประพันธ์ศักดิ์ โสมพันธ์ ผู้จัดการ (สาขาชุมพร)
ธิติรัตน์ สัตตบุษย์สุทธิ ผู้จัดการ (สาขาตรัง)
สันต์ทัศน์ วิยาสิงห์ ผู้จัดการ (หาดใหญ่)
ปรเมษฐ์ บุหลัน ผู้จัดการ (สินไหมรถยนต์ - ระยอง)
 
 
 
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์