หน้าหลัก / ประกันภัยสำหรับบุคคล : ประกันภัยรถยนต์

 

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้


โดยบริษัทฯ มีความคุ้มครองให้กับรถยนต์ของท่าน 4 ประเภทดังต่อไปนี้

 

1. กรมธรรม์รถยนต์ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองดังนี้
1.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก
1.2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
1.3 การสูญหาย หรือไฟไหม้ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
1.4 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

 

2. กรมธรรม์รถยนต์ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองดังนี้
2.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก
2.2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
2.3 การสูญหาย หรือไฟไหม้ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

 

3. กรมธรรม์รถยนต์ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองดังนี้
3.1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก
3.2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

 

 

4. กรมธรรม์รถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ดังนี้
- ประเภท 2+ ให้ความคุ้มครองดังนี้
1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก
2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
3 การสูญหาย หรือไฟไหม้ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
* 4 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

- ประเภท 3+ ให้ความคุ้มครองดังนี้
1 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก
2 ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
*3 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

(*ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ต่อความเสียหายของตัวรถยนต์เอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะ ทางบกและเป็นฝ่ายผิด )

 

หมายเหตุ ผู้เอาประกันภัยสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ในกรมธรรม์ทั้ง 4 ประเภทดังนี้
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยในคดีอาญา

 

ตารางแสดงความคุ้มครองเปรียบเทียบระหว่างประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทต่างๆ
ประเภท ความคุ้มครองพื้นฐาน ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคล ภายนอก (ส่วนที่เกินจาก พ.ร.บ.) ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก
ความสูญหาย และไฟไหม้ข องตัวรถยนต์ ความเสียหาย ของตัวรถยนต์ อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล (มีเฉพาะรถยนต์ บางประเภท) ประกันตัวผู้ขับขี่
1
2  
3    
2+ *
3+   *

 

* กรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถราง รถไฟ

 

 


ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535
ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ ผู้โดยสาร คนเดินถนน ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และ อนามัย รวมทั้ง ทายาทตามกฎหมายของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต

 

ตารางจำนวนเงินจำกัดความรับผิด กรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากผู้ประสบภัยจากรถ
ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
1. ค่าเสียหายเบื้องต้น
1.1 กรณีบาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาล (ตามจริง) ไม่เกิน 15,000 บาท/คน
1.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 35,000 บาท/คน
1.3 กรณีเสียชีวิต จ่ายค่าปลงศพ ไม่เกิน 35,000 บาท/คน
1.4 จำนวนเงินสูงสุด รวม ข้อ 1.1 ,1.2 และ 1.3 ไม่เกิน 50,000 บาท/คน
2. ความรับผิดต่อผู้ประสบภัย
2.1 กรณีเสียชีวิต วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท/คน
2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 200,000 บาท/คน
2.3 กรณีบาดเจ็บ แต่ไม่ถึงสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 50,000 บาท/คน
2.4 ค่าชดเชยรายวัน 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน ไม่เกิน (กรณีรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน) ไม่เกิน 4,000 บาท/คน
2.5 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด (ข้อ 1 และ 2 รวมกัน) ไม่เกิน 204,000 บาท/คน
2.6 วงเงินความรับผิดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
2.7 วงเงินความรับผิดสำหรับรถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง

 

หมายเหตุ 
ผู้ขับขี่ผู้กระทำละเมิดจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะในส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
ผู้ประสบภัยหมายรวมถึงผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแต่ละคน

 

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ติดต่อแผนกรับประกันภัยรถยนต์
โทรศัพท์ : โทรสาร : E-mail :
0-2686-8888 0-2686-8604 muwsmic@tokiomarine.co.th
 
 
 
Online Payment
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์