หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม : ข่าวสารและกิจกรรม / ประกาศรายชื่อ"ผู้อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย " วันที่ 20 กันยายน 2554 สาขาสุราษฎร์ธานี
ประกาศรายชื่อ"ผู้อบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย " วันที่ 20 กันยายน 2554 สาขาสุราษฎร์ธานี

สถานที่อบรม บริษัทโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด
เวลาอบรม 9.00น.-16.00น.

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ  สกุล
1 นาย กฤษณ์   คงประดิษฐผล
2 นาง ศุมณฑกาญจต์   นวลมี
3 นาง วรรณธณีย์   วิทิพย์รอด
4 นาย โอภาส   วิทิพย์รอด
5 นาย เจิดรวี  เจ๊ะเส็น
6 นางสาว สุพรรษา   อุดมศิลป์
7 นาย สรายุทธิ์   เกิดขาว
8 นาย สมพบ   นพฤทธิ์
9 นางสาว จุฑาทิพย์   สัมพันธ์
10 นางสาว นุจรี   ศรีธรรม
11 นาย กิจติพงษ์   มากดวง
12 นางสาว เดือนเพ็ญ   จินาอินทร์
13 นาย ธนพงษ์   ไทยทอง

 
 
 
footer
add to favorite send to friend
หน้าหลัก | ข้อมูลบริษัท | ประกันภัยสำหรับบุคคล | ประกันภัยสำหรับองค์กร | บริการสินไหมทดแทน | บริการพิเศษ | ข่าวสารและกิจกรรม | โปรโมชั่น | ติดต่อเรา
รู้รอบเรื่องประกัน | สมัครงาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ | ผังเว็บไซต์