หน้าหลัก / บริการพิเศษ
การบริการด้านการสำรวจภัย

บริษัทมีหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสำรวจภัยทรัพย์สิน โดย หน่วยงานนี้ได้รับการสนับสนุนบริการ ทางด้านวิศวกรรมจาก Tokio Marine Asia Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์

หลังจากที่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงภัยแล้ว บริษัทยัง มีบริการแนะนำการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย โดยสามารถจัดทำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริการให้คำแนะนำการป้องกันความเสียหายสำหรับ ความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับการขนส่ง

อีกหนึ่งบริการเสริมของบริษัทฯ คือ การบริการให้คำแนะนำการป้องกันความเสียหายสำหรับความเสี่ยงภัย เกี่ยวกับการขนส่ง โดยเราได้นำเสนอบริการดังกล่าวต่อผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศที่ได้ทำการส่งออกสินค้า ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

บริการด้านการเป็นตัวแทนการพิจารณาและชดใช้
ค่าสินไหม

บริการด้านการเป็นตัวแทนการพิจารณาและชดใช้ค่าสิน
ไหมคืออีกหนึ่งบริการของบริษัทที่เสนอต่อผู้รับประกันภัย
ต่างประเทศ (ตามข้อตกลงการเป็นตัวแทน) ในด้านการ จัดหา การสำรวจภัย

การพิจารณาและชดใช้สินไหมและการไล่เบี้ย ซึ่งเกี่ยวกับ ความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดกับสินค้าซึ่งอยู่ภาย
ใต้กรมธรรม์การขนส่งสินค้าทางทะเล


footer
Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited หน้าหลัก | ติดต่อเรา |

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์